Jak probíhá výuka

Žádná latina ani přesahy do prvního ročníku

První lekce

Na první lekci proběhne registrace studentů a probrání organizačních náležitostí. Každý student dále obdrží detailní rozvrh lekcí a sylabus s roztříděnými čísly modelových otázek.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme. Výuku prokládáme přípravou na ústní pohovory (2. a 3.LF) a na test všeobecných předpokladů (2.LF).

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek pro 1. a 2. lékařskou fakultu UK (3. lékařská fakulta UK modelové otázky nevydává), proto všem uchazečům doporučujeme si tyto brožury před zahájením kurzů opatřit. Modelové otázky jsou strukturovány jako multiple choice (jedna otázka může mít více správných odpovědí). Co rozhodně nedoporučujeme, je učit se brožury nazpaměť, neboť modelové otázky v brožurách obsahují řadu chyb a u přijímacího řízení se mohou vyskytnout v jiném zadání.

Vyučované předměty

Soustředíme se výhradně na fyziku, chemii a biologii v plném rozsahu pro přijímací zkoušky. V rámci přípravy máme též vyhrazeny volné hodiny, které lze využít k přípravě na ústní pohovory (2. a 3. LF) a test všeobecných předpokladů (2. LF), nebo pro opakování a tvé dotazy.

Online konzultace s lektory

Lektoři jsou zde pro tebe a poradí ti online s jakoukoliv modelovou otázkou kdykoliv během dne. V kontaktu zůstaneme i po ukončení kurzů, takže ti pomůžeme i v době těsně před přijímačkama. Časový rozsah online konzultací je neomezený.

Studijní materiály

Studijní materiály zahrnují kompletní zpracování veškerých témat, která se v přijímacích testech vyskytují spolu s řešením každé modelové otázky. Materiály budeme průběžně nahrávat na studijní FB skupinu, jejíž členství je v ceně kurzů.

Závěrečná lekce

Na závěrečné lekci budou probrány organizační náležitosti ohledně přijímaček nanečisto. Dále zde budou předány cenné rady k přijímacím zkouškám (k písemným testům, k ústním pohovorům a k testům všeobecných předpokladů na jednotlivé fakulty).

Tématické okruhy

Sepsali jsme veškeré tematické okruhy, které se u přijímacích zkoušek vyskytují. Detailní časový rozvrh a podrobný rozpis těchto témat pak obdržíš na první lekci.

Fyzika
 • Fyzikální jednotky a veličiny
 • Kinematika
 • Dynamika, práce, výkon a energie
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Gravitační pole
 • Mechanika tekutin
 • Molekulová fyzika
 • Termika (termometrie, přenos tepla, kalorimetrie a změny skupenství)
 • Kinetická teorie látek (plyn, kapalina, pevná látka a fázový diagram)
 • Motory
 • Elektrostatika
 • Snejnosměrný proud
 • Polovodiče
 • Proud v kapalinách a plynech
 • Stacionární magnetické pole
 • Nestacionární magnetické pole
 • Mechanické kmitání
 • Mechanické vlnění
 • Akustika
 • Střídavý proud
 • Elektromagnetické kmity a vlny
 • Optika (vlnové vlastnosti světla, geometrická optika, elektromagnetické záření)
 • Elektromagnetické záření
 • Jaderná fyzika
Chemie
 • Základy (atom, PSP, úvod do obecné a anorganické chemie)
 • Elektronový obal
 • Chemická vazba
 • Anorganické názvosloví
 • Anorganické reakce a vyčíslování rovnic
 • Molekulová fyzika
 • Směsi
 • Chemické výpočty (molekulové hmotnosti, hmotnostní zlomek, trojčlenky, pH)
 • Termodynamika
 • Termochemie
 • Reakční kinetika
 • Chemická rovnováha
 • Elektrochemie
 • Protolytické děje (kyseliny, zásady, pH)
 • Soli
 • Vzácné plyny, vodík, kyslík, voda
 • Halogeny
 • Chalkogeny
 • Pentely
 • Tetrely
 • Triely
 • Alkalické kovy
 • Kovy alkalických zemin
 • Kovy d prvků
 • Úvod do organické chemie a organické názvosloví
 • Alkany a cykloalkany
 • Alkeny a alkiny
 • Arény
 • Organické reakce
 • Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 • Hydroxysloučeniny a thioly
 • Karbonylové sloučeniny
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Lipidy
 • Sacharidy
 • Bílkoviny
 • Enzymy
 • Heterocyklické sloučeniny
 • Nukleové kyseliny
 • Okrajové sloučeniny
 • Metabolismus
Biologie
 • Základy (taxonomické přehledy, obecné vlastnosti a fyziologie)
 • Ekologie
 • Cytologie
 • Prokaryota
 • Eukaryotní buňky
 • Protisté
 • Pletiva, tkáně a embryologie
 • Diblastika
 • Triblastika
 • Rostliny
 • Houby a lišejníky
 • Opěrná soustava
 • Pohybová soustava
 • Tělní tekutiny
 • Lymfatický systém
 • Kardiovaskulární systém
 • Dýchací systém
 • Endokrinní systém
 • Vylučovací systém
 • Rozmnožovací systém
 • Nervová soustava
 • Smyslová soustava
 • Kůže a termoregulace
 • Výživa
 • Trávicí systém
 • Molekulární genetika
 • Cytogenetika
 • Mutace
 • Dědičnost
 • Populační genetika
 • Nebuněčné organismy
 • Evoluce
 • Lidské choroby
Přípravné kurzy na lékařskou fakultu - Chci na medicínu. Designed by Freepik