JAK PROBÍHÁ VÝUKA

Žádná latina ani jiné přesahy, nebudeme ti plést hlavu

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se v přijímacích testech vyskytují. Prioritní je pro nás dostat tě na medicínu, proto tě nebudeme zatěžovat latinou ani jinými přesahy pro první ročník.

Fyzika
 • — Fyzikální jednotky a veličiny
 • — Fyzika mikrosvěta
 • — Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů
 • — Dynamika hmotného bodu
 • — Energie, práce a výkon
 • — Mechanika tuhého tělesa
 • — Gravitační pole
 • — Vrhy
 • — Mechanika tekutin
 • — Mechanické kmitání
 • — Mechanické vlnění
 • — Akustika
 • — Úvod do molekulové fyziky a termiky
 • — Termometrie a přenos tepla
 • — Změny skupenství a fázový diagram
 • — Ideální plyn a motory
 • — Ideální kapalina
 • — Ideální pevná látka
 • — Elektrostatika
 • — Stejnosměrný proud v kovech
 • — Stejnosměrný proud v polovodičích
 • — Stejnosměrný proud v kapalinách
 • — Stejnosměrný proud v plynech
 • — Magnetismus
 • — Střídavý proud
 • — Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • — Optika
Chemie
 • — Atom
 • — Periodická soustava prvků
 • — Elektronový obal
 • — Chemická vazba
 • — Teorie hybridizace
 • — Mezimolekulární interakce a krystaly
 • — Anorganické názvosloví
 • — Anorganické reakce
 • — Vyčíslování chemických rovnic
 • — Elektrochemie
 • — Základní chemické výpočty
 • — Směsi
 • — Termodynamika a termochemie
 • — Reakční kinetika
 • — Chemická rovnováha
 • — Protolytické děje
 • — Výpočty pH
 • — Soli
 • — Vzácné plyny, vodík, voda, peroxid vodíku
 • — Halogeny
 • — Chalkogeny
 • — Pentely
 • — Tetrely
 • — Triely
 • — Alkalické kovy
 • — Kovy alkalických zemin
 • — Kovy d-prvků a triely
 • — Úvod do organické chemie
 • — Organické názvosloví
 • — Základní organické reakce
 • — Alifatické uhlovodíky
 • — Aromatické uhlovodíky
 • — Syntetické polymery
 • — Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 • — Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • — Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • — Lipidy
 • — Sacharidy
 • — Heterocykly a nukleové kyseliny
 • — Isoprenoidy
 • — Okrajové sloučeniny
 • — Aminokyseliny a bílkoviny
 • — Enzymy
 • — Metabolismus
Biologie
 • — Obecné vlastnosti živých soustav
 • — Základy taxonomie
 • — Ekologie
 • — Molekulární genetika
 • — Cytogenetika
 • — Mutace
 • — Dědičnost
 • — Populační genetika
 • — Cytologie
 • — Nebuněčné organismy
 • — Prokaryota
 • — Protisté
 • — Lidské choroby
 • — Živočichové
 • — Rostliny
 • — Houby a lišejníky
 • — Tkáně a pletiva
 • — Opěrný a pohybový systém
 • — Nervový systém
 • — Endokrinní systém
 • — Rozmnožovací systém
 • — Vylučovací systém
 • — Kardiovaskulární systém
 • — Dýchací systém
 • — Kůže a termoregulace
 • — Výživa
 • — Trávicí systém
 • — Tělní tekutiny
 • — Lymfatický systém
 • — Smyslový systém
 • — Evoluce

První lekce

Na první lekci proběhne registrace studentů a probrání organizačních náležitostí. Každý student obdrží podrobný rozpis lekcí a přístup ke studijním materiálům.

Studijní materiály

Naše studijní materiály zahrnují kvalitní zpracování veškerých témat ke složení přijímacích zkoušek. Najdeš v nich vše potřebné z fyziky, chemie a biologie, ale také přípravu k ústním pohovorům nebo testům všeobecných předpokladů. Rovněž získáš přístup k roztříděným a řešeným modelovým otázkám s postupy. Samozřejmostí je i řešení přijímacích testů z minulých let.

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek pro 1. a 2. lékařskou fakultu a z vynesených přijímacích testů za posledních 5 let.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme.

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš, jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. Dále probereme nejčastější témata, která se u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně orientovat v odborných článcích.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Důležitá je také příprava k testům všeobecných předpokladů, které jsou u přijímaček hodnoceny nejvíce body. Projdeme s tebou nejčastější typy úloh a ukážeme ti, jak je efektivně řešit a nenechat se nachytat.

Online konzultace s lektory

S přípravou ti rádi pomůžeme i na dálku. Kdykoliv během dne se na nás můžeš obrátit s jakýmkoliv studijním dotazem.