Jak probíhá výuka

Žádná latina ani přesahy do prvního ročníku

První lekce

Na první lekci proběhne registrace studentů a probrání organizačních náležitostí. Každý student dále obdrží podrobný rozpis lekcí a přístup k veškerým studijním materiálům.

Studijní materiály

Studijní materiály zahrnují kompletní zpracování veškeré látky, na kterou můžeš u přijímacích zkoušek narazit. Jedná se o veškerá témata fyziky, chemie a biologie, ale také o vypracované otázky k ústním pohovorům na 2. LF,  nebo o řadu odborných článků k ústním pohovorům na 3. LF. Součástí našich studijních materiálů je rovněž kompletní řešení s postupy všech modelových otázek a vynesených testů z dřívějších let na pražské lékařské fakulty.

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek pro 1. a 2. LF a z vynesených přijímacích testů za posledních 5 let. Otázky mohou mít více správných odpovědí, je proto důležité najít způsob, jak je efektivně vybírat. Kromě toho, že si každou otázku nebo příklad detailně vysvětlíme, dostaneš v rámci našich studijních materiálů veškeré otázky vyřešené.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme.

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se v přijímacích testech vyskytují. Alfou a omegou naší přípravy je proto důkladné pochopení veškeré středoškolské fyziky, chemie a biologie rozšířené o mnoho odborných kapitol. Jedná se o látku nad rámec vědomostí potřebných ke složení maturity.

Fyzika
 • — Fyzikální jednotky a veličiny
 • — Fyzika mikrosvěta
 • — Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů
 • — Dynamika hmotného bodu
 • — Energie, práce a výkon
 • — Mechanika tuhého tělesa
 • — Gravitační pole
 • — Vrhy
 • — Mechanika tekutin
 • — Mechanické kmitání
 • — Mechanické vlnění
 • — Akustika
 • — Úvod do molekulové fyziky a termiky
 • — Termometrie a přenos tepla
 • — Změny skupenství a fázový diagram
 • — Ideální plyn a motory
 • — Ideální kapalina
 • — Ideální pevná látka
 • — Elektrostatika
 • — Stejnosměrný proud v kovech
 • — Stejnosměrný proud v polovodičích
 • — Stejnosměrný proud v kapalinách
 • — Stejnosměrný proud v plynech
 • — Magnetismus
 • — Střídavý proud
 • — Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • — Optika
Chemie
 • — Atom
 • — Periodická soustava prvků
 • — Elektronový obal
 • — Chemická vazba
 • — Teorie hybridizace
 • — Mezimolekulární interakce a krystaly
 • — Anorganické názvosloví
 • — Anorganické reakce
 • — Vyčíslování chemických rovnic
 • — Elektrochemie
 • — Základní chemické výpočty
 • — Směsi
 • — Termodynamika a termochemie
 • — Reakční kinetika
 • — Chemická rovnováha
 • — Protolytické děje
 • — Výpočty pH
 • — Soli
 • — Vzácné plyny, vodík, voda, peroxid vodíku
 • — Halogeny
 • — Chalkogeny
 • — Pentely
 • — Tetrely
 • — Triely
 • — Alkalické kovy
 • — Kovy alkalických zemin
 • — Kovy d-prvků a triely
 • — Úvod do organické chemie
 • — Organické názvosloví
 • — Základní organické reakce
 • — Alifatické uhlovodíky
 • — Aromatické uhlovodíky
 • — Syntetické polymery
 • — Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 • — Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • — Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • — Lipidy
 • — Sacharidy
 • — Heterocykly a nukleové kyseliny
 • — Isoprenoidy
 • — Okrajové sloučeniny
 • — Aminokyseliny a bílkoviny
 • — Enzymy
 • — Metabolismus
Biologie
 • — Obecné vlastnosti živých soustav
 • — Základy taxonomie
 • — Ekologie
 • — Molekulární genetika
 • — Cytogenetika
 • — Mutace
 • — Dědičnost
 • — Populační genetika
 • — Cytologie
 • — Nebuněčné organismy
 • — Prokaryota
 • — Protisté
 • — Lidské choroby
 • — Živočichové
 • — Rostliny
 • — Houby a lišejníky
 • — Tkáně
 • — Opěrný a pohybový systém
 • — Nervový systém
 • — Endokrinní systém
 • — Rozmnožovací systém
 • — Vylučovací systém
 • — Kardiovaskulární systém
 • — Dýchací systém
 • — Kůže a termoregulace
 • — Výživa
 • — Trávicí systém
 • — Tělní tekutiny
 • — Lymfatický systém
 • — Smyslový systém
 • — Evoluce

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok lekcí začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš množství užitečných informací, především jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. V další části společně probereme nejčastější témata, která se u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně číst v odborných článcích (3. LF). Na závěr si budeš moci vše prakticky vyzkoušet v podobě simulace, jako bys u pohovoru skutečně byl/a.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Další specifickou lekcí v našich kurzech je příprava k testům všeobecných předpokladů na 2. LF, protože právě tato část písemných testů je u přijímaček hodnocena nejvíce body (za každou otázku zle získat 3 body, zatímco z testů profilových předmětů pouze 2). Společně se podíváme na nejčastější typy úloh, které můžeš u přijímacích zkoušek potkat a vše si opět prakticky vyzkoušíme.

Online konzultace s lektory

Lektoři jsou zde pro tebe a pomohou ti s jakýmkoliv studijním problémem. Online konzultace jsou v ceně kurzu a jejich časový rozsah je neomezený.