Jak probíhá výuka

Žádná latina ani přesahy do prvního ročníku

První lekce

Na první lekci proběhne registrace studentů a probrání organizačních náležitostí. Každý student dále obdrží podrobný rozpis lekcí a přístup k veškerým studijním materiálům.

Studijní materiály

Studijní materiály zahrnují kompletní zpracování veškeré látky, na kterou můžeš u přijímacích zkoušek narazit. Jedná se o veškerá témata fyziky, chemie a biologie, ale také o vypracované otázky k ústním pohovorům na 2. LF,  nebo o řadu odborných článků k ústním pohovorům na 3. LF. Součástí našich studijních materiálů je rovněž kompletní řešení s postupy všech modelových otázek a vynesených testů z dřívějších let na pražské lékařské fakulty.

Modelové otázky

Vycházíme z modelových otázek pro 1. a 2. LF a z vynesených přijímacích testů za posledních 5 let. Otázky mohou mít více správných odpovědí, je proto důležité najít způsob, jak je efektivně vybírat. Kromě toho, že si každou otázku nebo příklad detailně vysvětlíme, dostaneš v rámci našich studijních materiálů veškeré otázky vyřešené.

Struktura a náplň lekce

Začátek lekce je věnován teorii nezbytné pro pochopení modelových otázek, ve zbytku hodiny si otázky projdeme a detailně vysvětlíme.

Vyučované předměty

Vyučujeme pouze témata, o kterých s jistotou víme, že se v přijímacích testech vyskytují. Alfou a omegou naší přípravy je proto důkladné pochopení veškeré středoškolské fyziky, chemie a biologie rozšířené o mnoho odborných kapitol. Jedná se o látku nad rámec vědomostí potřebných ke složení maturity.

Fyzika
 • Fyzikální jednotky a veličiny
 • Fyzika mikrosvěta
 • Kinematika hmotného bodu a druhy pohybů
 • Dynamika hmotného bodu
 • Energie, práce a výkon
 • Mechanika tuhého tělesa
 • Gravitační pole
 • Vrhy
 • Mechanika tekutin
 • Mechanické kmitání
 • Mechanické vlnění
 • Akustika
 • Úvod do molekulové fyziky a termiky
 • Termometrie a přenos tepla
 • Změny skupenství a fázový diagram
 • Ideální plyn a motory
 • Ideální kapalina
 • Ideální pevná látka
 • Elektrostatika
 • Stejnosměrný proud v kovech
 • Stejnosměrný proud v polovodičích
 • Stejnosměrný proud v kapalinách
 • Stejnosměrný proud v plynech
 • Magnetismus
 • Střídavý proud
 • Elektromagnetické kmitání a vlnění
 • Optika
Chemie
 • Atom
 • Periodická soustava prvků
 • Elektronový obal
 • Chemická vazba
 • Teorie hybridizace
 • Mezimolekulární interakce a krystaly
 • Anorganické názvosloví
 • Anorganické reakce
 • Vyčíslování chemických rovnic
 • Elektrochemie
 • Základní chemické výpočty
 • Směsi
 • Termodynamika a termochemie
 • Reakční kinetika
 • Chemická rovnováha
 • Protolytické děje
 • Výpočty pH
 • Soli
 • Vzácné plyny, vodík, voda, peroxid vodíku
 • Halogeny
 • Chalkogeny
 • Pentely
 • Tetrely
 • Triely
 • Alkalické kovy
 • Kovy alkalických zemin
 • Kovy d-prvků a triely
 • Úvod do organické chemie
 • Organické názvosloví
 • Základní organické reakce
 • Alifatické uhlovodíky
 • Aromatické uhlovodíky
 • Syntetické polymery
 • Dusíkaté deriváty uhlovodíků
 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků
 • Karboxylové kyseliny a jejich deriváty
 • Lipidy
 • Sacharidy
 • Heterocykly a nukleové kyseliny
 • Isoprenoidy
 • Okrajové sloučeniny
 • Aminokyseliny a bílkoviny
 • Enzymy
 • Metabolismus
Biologie
 • Obecné vlastnosti živých soustav
 • Základy taxonomie
 • Ekologie
 • Molekulární genetika
 • Cytogenetika
 • Mutace
 • Dědičnost
 • Populační genetika
 • Cytologie
 • Nebuněčné organismy
 • Prokaryota
 • Protisté
 • Lidské choroby
 • Živočichové
 • Rostliny
 • Houby a lišejníky
 • Tkáně
 • Opěrný a pohybový systém
 • Nervový systém
 • Endokrinní systém
 • Rozmnožovací systém
 • Vylučovací systém
 • Kardiovaskulární systém
 • Dýchací systém
 • Kůže a termoregulace
 • Výživa
 • Trávicí systém
 • Tělní tekutiny
 • Lymfatický systém
 • Smyslový systém
 • Evoluce

Příprava k ústním pohovorům (2. a 3. LF)

V rámci kurzu máme vyhrazené speciální lekce pro přípravu k ústním pohovorům. Tento blok lekcí začíná přednáškou na téma psychologie pohovoru, kde se dozvíš množství užitečných informací, především jak se na pohovoru chovat, jak nejlépe zaujmout komisi a čeho se naopak vyvarovat. V další části společně probereme nejčastější témata, která se u přijímacích pohovorů vyskytují a naučíme se správně číst v odborných článcích (3. LF). Na závěr si budeš moci vše prakticky vyzkoušet v podobě simulace, jako bys u pohovoru skutečně byl/a.

Příprava na test všeobecných předpokladů (2. LF)

Další specifickou lekcí v našich kurzech je příprava k testům všeobecných předpokladů na 2. LF, protože právě tato část písemných testů je u přijímaček hodnocena nejvíce body (za každou otázku zle získat 3 body, zatímco z testů profilových předmětů pouze 2). Společně se podíváme na nejčastější typy úloh, které můžeš u přijímacích zkoušek potkat a vše si opět prakticky vyzkoušíme.

Online konzultace s lektory

Lektoři jsou zde pro tebe a pomohou ti s jakýmkoliv studijním problémem. Online konzultace jsou v ceně kurzu a jejich časový rozsah je neomezený.