Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Update cookies preferences

Obchodní podmínky

Pořadatelé přípravných kurzů a souvisejících služeb:
Brainstory s.r.o. (IČ: 14049970) se sídlem Hybernská 1008/22, Praha 1
MUDr. Tomáš Novotný (IČ: 01388606)

pro prodej přípravných vzdělávacích kurzů a souvisejících služeb na adrese www.chcinamedicinu.cz
uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Definice

1.1. Kurzem ve smyslu této smlouvy se rozumí vzdělávací přípravný kurz k přijímacím zkouškám na lékařské fakulty v ČR s názvem „Přípravný kurz Chci na medicínu“ (dále jen „kurz“)
1.2. ​Vyučovací hodinou se ve smyslu této smlouvy rozumí výuka nepřetržitě trvající 60 minut (dále jen „​vyučovací hodina​“), není-li stanoveno jinak. Náhradní vyučovací hodinou se rozumí vyučovací hodina konaná mimo rozvrh výuky (dále jen „​náhradní vyučovací hodina​“). Není-li výslovně v​ této smlouvě stanoveno, že se jedná o náhradní vyučovací hodinu, vztahuje se ustanovení smlouvy na vyučovací hodinu i na náhradní vyučovací hodinu.
1.3. ​Lektorem se rozumí osoba s odpovídajícími profesními zkušenostmi a znalostí vyučovaných témat, která provádí výuku dle této smlouvy (dále jen „​lektor​“).

2. Předmět smlouvy

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat posluchači služby spojené s přípravou na přijímací zkoušky ke studiu na lékařské fakultě. Výukou se rozumí soustavné vedení posluchače lektorem s cílem přípravy k přijímacím zkouškám v rámci kurzu (dále jen „​výuka​“).

3. Rozsah poskytování služeb

3.1. ​Dobu a místo konání výuky určuje poskytovatel. S dobou a místem konání výuky seznámí poskytovatel posluchače před uzavřením této smlouvy. V případě změny místa konání kurzu před zahájením nebo během konání kurzu, je poskytovatel povinný posluchače o této skutečnosti neprodleně informovat prostřednictvím emailu.
3.2. ​Dobou plnění se rozumí doba od začátku do konce daného kurzu v rozsahu sjednaných vyučovacích hodin.
3.3. ​Uzavřením této smlouvy má posluchač právo účastnit se na výuce v celkovém rozsahu .......... vyučovacích hodin. Podrobný rozpis jednotlivých vyučovacích hodin dostane posluchač na první vyučovací hodině.
3.4. Přípravný kurz začíná dnem udělení přístupových údajů do online výukového prostředí, nikoli dnem 1. lekce.

4.​ ​Platební podmínky

4.1. ​Strany sjednávají cenu ve výši ........... (slovy.......... korun českých). Strany shodně prohlašují, že tato cena je konečná za splnění celého předmětu smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy.
4.2. ​Posluchač se zavazuje zaplatit cenu kurzu v plné výši do 10 dnů od odeslání této přihlášky na bankovní účet poskytovatele. Za den platby se považuje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet poskytovatele.
4.3. Pokud se posluchač přihlásí dříve než 30 dnů před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné do 10 dnů od odeslání přihlášky.
4.4. Pokud se posluchač přihlásí mezi 30. a 21. dnem před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné 7 dní od odeslání přihlášky.
4.5. Pokud se posluchač přihlásí mezi 21. a 14. dnem před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné 3 dny od odeslání přihlášky.
4.6. Pokud se posluchač přihlásí méně než 14 dnů před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné následující pracovní den po odeslání přihlášky.
4.7. Poskytovatel má právo doručit fakturu v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
4.8. V případě nesplnění platebních podmínek ze strany posluchače, je poskytovatel oprávněn vůči posluchači požadovat náhradu nákladů, které poskytovateli v důsledku nesplnění platebních podmínek prokazatelně vznikly - a to až do výše 50% ceny kurzu.

5.​ ​Práva a povinnosti poskytovatele

5.1. ​Poskytovatel se zavazuje zajistit řádnou organizaci výuky. Veškeré činnosti spojené s komplexní organizací výuky zajišťuje v plném rozsahu výlučně poskytovatel, a to buď osobně, či prostřednictvím lektora. Jedná se zejména o:
(a) zahájení a řádné provedení výuky v termínech stanovených poskytovatelem; procházení a vysvětlování modelových otázek používaných při přijímacích zkouškách na českých lékařských fakultách;
(b) provedení testování a vyhodnocení posluchačů.
5.2. ​Poskytovatel se zavazuje informovat posluchače o změnách v harmonogramu výuky či poskytnutí náhradní vyučovací hodiny, a to prostřednictvím WhatsApp skupiny a emailu.
5.3. ​Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pořádání kurzu, jakož i jeho obsah, zejména místo a dobu konání, lektora. Případné změny nenaruší garantovanou kvalitu, rozsah ani odbornost kurzu.
5.4. ​Nebude-li z důvodu na straně poskytovatele (např. onemocnění lektora či jiné vážné důvody) možné zajistit výuku v plánovaném čase či rozsahu, zavazuje se poskytovatel o této skutečnosti informovat posluchače nejméně 24 hodin před konáním příslušné vyučovací hodiny a navrhnout termín příslušné náhradní vyučovací hodiny. Za splnění povinností poskytnutí informace se považuje rovněž uveřejnění ve studijní skupině na WhatsApp, případně jiné používané aplikaci všemi zúčastněnými​.
5.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné nepřijetí studenta na lékařskou fakultu.

6.​ ​Práva a povinnosti posluchače

6.1.​ ​Posluchač má právo se osobně účastnit výuky.
6.2. ​Posluchač se zavazuje za poskytnutou výuku zaplatit poskytovateli sjednanou cenu (viz. odst. 4)
6.3.​ ​Posluchač se zavazuje nenarušovat průběh výuky.
6.4. ​Posluchač odpovídá za veškeré škody jím způsobené poskytovateli, jakož i třetí osobě v době výuky.
6.5. Posluchač se zavazuje zachovat důvěrnost ohledně všech poskytnutých materiálů, ke kterým získá přístup v rámci kurzu a zavazuje se tyto materiály dál nešířit třetím osobám.
6.6. Posluchač není oprávněn převést zakoupený kurz na jinou osobu bez souhlasu pořadatele.

7.​ ​Odstoupení od smlouvy

7.1. Posluchač má právo od této smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky bez udání důvodu, a to nejpozději 28. den před zahájením tohoto kurzu. Odstoupení musí být učiněno prostřednictvím e-mailu na adresu info@chcinamedicinu.cz. V tomto případě je poskytovatel povinnen posluchači vrátit zaplacenou částku v plné výši do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet posluchače, jehož číslo posluchač uvede.
7.2A. V případě, že posluchač od této smlouvy odstoupí 15 a více dnů ode dne odeslání přihlášky, a to nejpozději 28. den před zahájením kurzu, je poskytovatel oprávněn odečíst storno poplatky ve výši 50 %.
7.2B. V případě, že posluchač od této smlouvy odstoupí mezi 27. až 14. dnem před zahájením tohoto kurzu, je poskytovatel oprávněn odečíst storno poplatky ve výši 75 % ze zaplacené částky.
7.2C. V případě, že posluchač od této smlouvy odstoupí 13 a méně dnů před zahájením tohoto kurzu nebo v průběhu konání tohoto kurzu, je poskytovatel oprávněn odečíst storno poplatky ve výši 100 % ze zaplacené částky.
7.3. Rozhodným dnem stornování kurzu s ohledem na vrácení finančních prostředků je den, kdy peníze odejdou z účtu poskytovatele kurzu. Storno bude vyplaceno v den, kdy o něj student požádá. Pokud se tak nestane, je rozhodným dnem termín odeslání e-mailu, v němž student závazně žádá vyplacení storna.
7.4. Přípravný kurz začíná dnem udělení přístupových údajů do online výukového prostředí, nikoli dnem 1. lekce. V případě odstoupení od smlouvy ze strany posluchače po obdržení přístupových údajů je v tomto případě poskytovatel oprávněn odečíst storno poplatky ve výši 100 % ze zaplacené částky.
7.5. Storno poplatky pokrývají vynaložené prostředky na činnosti spojené s administrativou a organizací kurzů.
7.6. V případě, že se posluchač na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení zaplacené částky za tento kurz, ani na výměnu za jiný kurz.
7.7. Poskytovatel má právo vyloučit posluchače z tohoto kurzu pro hrubé porušování povinností plynoucích z této smlouvy či pravidel slušného chování. V takovém případě nemá posluchač nárok na vrácení zaplacené částky za tento kurz.
7.8. V případě zrušení kontaktní výuky z důvodu vyšší moci nebo neočekávané situace (např. pandemie), je poskytovatel povinnen nahradit kontaktní výuku jinou formou odpovídající kvality (např. online kurzem).
7.9. V případě úplného zrušení kurzu na straně poskytovatele (např. pro nenaplnění kapacity) je poskytovatel povinen posluchači vrátit zaplacenou částku za tento kurz do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení tohoto kurzu.

8.​ ​Závěrečná ustanovení

8.1. ​Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí na základě dohody stran platným právním řádem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. ​Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran o předmětu této smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak.
8.3.​ ​Tato smlouva je platná po odeslání přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.chcinamedicinu.cz.
8.4. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem, kdy byly změněny nebo doplněny.