Obchodní podmínky

Přípravné kurzy - Chci na medicínu

Pořadatelé přípravných kurzů a souvisejících služeb Chci na medicínu:
IČ: 01388606 (Tomáš Novotný)
IČ: 02817390 (Martin Volek)
IČ: 08702497 (Aneta Vejvodová)

pro prodej přípravných vzdělávacích kurzů a souvisejících služeb na adrese www.chcinamedicinu.cz

uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. DEFINICE

1.1. Kurzem ve smyslu této smlouvy se rozumí vzdělávací přípravný kurz k přijímacím zkouškám na pražské lékařské fakulty s názvem „Přípravný kurz Chci na medicínu“ (dále jen „kurz“)
1.2. ​Vyučovací hodinou se ve smyslu této smlouvy rozumí výuka nepřetržitě trvající 60 minut (dále jen „​vyučovací hodina​“), není-li stanoveno jinak. Náhradní vyučovací hodinou se rozumí vyučovací hodina konaná mimo rozvrh výuky (dále jen „​náhradní vyučovací hodina​“). Není-li výslovně v​ této smlouvě stanoveno, že se jedná o náhradní vyučovací hodinu, vztahuje se ustanovení smlouvy na vyučovací hodinu i na náhradní vyučovací hodinu.
1.3. ​Lektorem se rozumí osoba s odpovídajícími profesními zkušenostmi a znalostí vyučovaných témat, která provádí výuku dle této smlouvy (dále jen „​lektor​“).

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat posluchači služby spojené s přípravou na přijímací zkoušky ke studiu na lékařské fakultě. Výukou se rozumí soustavné vedení posluchače lektorem s cílem přípravy k přijímacím zkouškám v rámci kurzu (dále jen „​výuka​“).

3. ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. ​Dobu a místo konání výuky určuje poskytovatel, místo konání výuky je vždy Praha. S dobou a místem konání výuky seznámí poskytovatel posluchače před uzavřením této smlouvy.
3.2. ​Dobou plnění se rozumí doba od začátku do konce daného kurzu v rozsahu sjednaných vyučovacích hodin.
3.3. ​Uzavřením této smlouvy má posluchač právo účastnit se na výuce v celkovém rozsahu .......... vyučovacích hodin. Podrobný rozpis jednotlivých vyučovacích hodin dostane posluchač na první vyučovací hodině.

4.​ ​PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. ​Strany sjednávají cenu ve výši ........... (slovy.......... korun českých). Strany shodně prohlašují, že tato cena je konečná za splnění celého předmětu smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy.
4.2. ​Posluchač se zavazuje zaplatit cenu kurzu v plné výši do 14 dnů od odeslání této přihlášky na bankovní účet poskytovatele. Za den platby se považuje datum, kdy bylo kurzovné připsáno na účet poskytovatele.
4.3. Pokud se posluchač přihlásí dříve než 30 dnů před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné do 14 dnů od odeslání přihlášky.
4.4. Pokud se posluchač přihlásí mezi 30. a 21. dnem před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné 7 dní od odeslání přihlášky.
4.5. Pokud se posluchač přihlásí mezi 21. a 14. dnem před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné 3 dny od odeslání přihlášky.
4.6. Pokud se posluchač přihlásí méně než 14 dnů před zahájením kurzu, je celé kurzovné splatné následující pracovní den po odeslání přihlášky.
4.7. Poskytovatel má právo doručit fakturu v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
4.8. V případě nesplnění platebních podmínek ze strany posluchače, je poskytovatel oprávněn vůči posluchači požadovat náhradu nákladů, které poskytovateli v důsledku nesplnění platebních podmínek prokazatelně vznikly - a to až do výše 50% ceny kurzu.

5.​ ​PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1. ​Poskytovatel se zavazuje zajistit řádnou organizaci výuky. Veškeré činnosti spojené s komplexní organizací výuky zajišťuje v plném rozsahu výlučně poskytovatel, a to buď osobně, či prostřednictvím lektora. Jedná se zejména o:
(a) zahájení a řádné provedení výuky v termínech stanovených poskytovatelem; procházení a vysvětlování modelových otázek používaných při přijímacích zkouškách na pražských lékařských fakultách;
(b) provedení testování a vyhodnocení posluchačů.
5.2. ​Poskytovatel se zavazuje informovat posluchače o změnách v harmonogramu výuky či poskytnutí náhradní vyučovací hodiny, a to prostřednictvím své facebook stránky www.facebook.com/kurzychcinamedicinu, a to v relevantní studijní skupině pro daný kurz.
5.3. ​Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit podmínky pořádání kurzu, jakož i jeho obsah, zejména místo a dobu konání, lektora. Případné změny nenaruší garantovanou kvalitu, rozsah ani odbornost kurzu.
5.4. ​Nebude-li z důvodu na straně poskytovatele (např. onemocnění lektora apod.) možné zajistit výuku v plánovaném čase či rozsahu, zavazuje se poskytovatel o této skutečnosti informovat posluchače nejméně 24 hodin před konáním příslušné vyučovací hodiny a navrhnout termín příslušné náhradní vyučovací hodiny. Za splnění povinností poskytnutí informace se považuje rovněž uveřejnění na facebook stránce poskytovatele (​www.facebook.com/kurzychcinamedicinu), a to v relevantní studijní skupině pro daný kurz.
5.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné nepřijetí studenta na lékařskou fakultu.

6.​ ​PRÁVA A POVINNOSTI POSLUCHAČE

6.1.​ ​Posluchač má právo se osobně účastnit výuky.
6.2. ​Posluchač se zavazuje za poskytnutou výuku zaplatit poskytovateli sjednanou cenu (viz. odst. 4)
6.3.​ ​Posluchač se zavazuje nenarušovat průběh výuky.
6.4. ​Posluchač odpovídá za veškeré škody jím způsobené poskytovateli, jakož i třetí osobě v době výuky.
6.5. Posluchač se zavazuje zachovat důvěrnost ohledně všech poskytnutých materiálů, ke kterým získá přístup v rámci kurzu a zavazuje se tyto materiály dál nešířit třetím osobám.

7.​ ​ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1. ​Posluchač má právo od této smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu ode dne odeslání přihlášky. Odstoupení musí být učiněno prostřednictvím e-mailu na adresu info@chcinamedicinu.cz. V případě ukončení smlouvy o poskytnutí kurzu dohodou do 14 dnů ode dne odeslání přihlášky je poskytovatel povinen posluchači vrátit cenu za poskytnutí kurzu v plné výši do 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy, a to převodem na bankovní účet posluchače, jehož číslo posluchač uvede.
V případě odstoupení od smlouvy později než 14 dnů ode dne odeslání přihlášky je poskytovatel oprávněn, není-li dohodou stanoveno jinak, odečíst storno poplatky v této výši:
- pokud posluchač odstoupí od smlouvy 20 a více pracovních dnů před konáním kurzu – 50 % z ceny kurzu;
- pokud posluchač odstoupí od smlouvy nejpozději 5 pracovních dnů před konáním kurzu – 70 % z ceny kurzu;
- pokud posluchač odstoupí od smlouvy méně než 5 pracovních dnů před konáním kurzu nebo v průběhu konání kurzu – 100 % z ceny kurzu.
Po zahájení kurzu nemá posluchač nárok na vrácení peněz za kurz, není-li dohodou stanoveno jinak.
V případě, že se posluchač na kurz nedostaví, nemá nárok na vrácení ceny kurzu, ani na výměnu neabsolvovaného kurzu za jiný.
7.2. ​Poskytovatel má právo vyloučit posluchače z kurzu pro opakované hrubé porušování povinností plynoucích z této smlouvy či pravidel slušného chování, v takovém případě nemá posluchač nárok na vrácení uhrazené ceny kurzu.
7.3. ​V případě zrušení kurzu na straně poskytovatele (např. pro nenaplnění kapacity) je poskytovatel povinen posluchači vrátit cenu za poskytnutí kurzu do 30 dnů ode dne rozhodnutí o zrušení tohoto kurzu.

8.​ ​ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. ​Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí na základě dohody stran platným právním řádem České republiky, zejména zákonem 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
8.2. ​Tato smlouva představuje úplnou dohodu stran o předmětu této smlouvy, není-li v ní výslovně uvedeno jinak.
8.3.​ ​Tato smlouva je platná po odeslání přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.chcinamedicinu.cz.
8.4. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně změnit či doplnit tyto Obchodní podmínky. Změněné Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem, kdy byly změněny nebo doplněny.